Caribbean Emergency Medical Network- cre

BeAlert Rezo Ijans Karayib la se yon sèvis inik ki disponib GRATIS pou tout sitwayen Karayib ak rezidan pèmanan.

BeAlert Rezo Ijans Karayib la pote posibilite pou antre gratis 24h/7 nan ligne direct li yo pou tout problem sante e ijans ou genyen, ekip nou an prè pou ede w konkte ap prochenn etap swen nou yo, siw pa konnen yon bon sevis medical, ebyen nou la pou fasiltew e baw bon tretman espesial nan bon kondisyon, oubyen ou bezwen yon avion anbulans nou la poun seviw,  nou ede tou pandan katastòf natirel yo le nou bay infomasyon ak detay sou resous ki zon ou an.

Avantaj lè w enskri pou rezo ijans nan karayib BeAlert la.

  • Ou genyen aksè gratis nan liy asistans 24/7 pou planifye pwochen etap nan swen medikal ijans ak transpò.
  • Ou genyen aksè nan rezo nou an pandan katastwòf natirèl oswa lòt ka ijans.
  • Diminye etap ak anile frè enskripsyon lè w enskri pou nenpòt ki manm BeAlert.
  • Akselere pwosesis repons pou ijans.

Lè w enskri nan BeAlert Rezo Ijans Karayib la, n ap renonse frè enskripsyon an pou nenpòt nan manm BeAlert nou yo!

Tanpri ranpli fòm ki anba a pou w enkris tèt ou ak fanmi w pou òf sa a.